„Избор на изпълнител на договор за проектиране и осъществяване на авторски надзор по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобрението или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура, от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на се

№ в профил на купувача: 003-2017

Публикувана на: 14.12.2017

Прикачени файлове: 16

Вид процедура: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Уникален № в АОП: 00694-2017-0004

Последна промяна: 28.03.2018

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 09/01/2018
Час: 17:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 10/01/2018
Час: 11:00
Място: гр. Гурково, бул. "Княз Александър Батенберг" №3, сградата на общинска администрация

Документи и файлове

МЕНЮ